06 22 750 867 [email protected]

Scheiden en eigen bedrijfWie gaat scheiden en eigen bedrijf heeft komt voor een extra complicaties te staan. Je hierover goed laten informeren en bijstaan is dan buitengewoon belangrijk om te zorgen dat de zaken netjes geregeld worden.

Inkomen uit eigen bedrijf

Wie een eigen bedrijf heeft, heeft per definitie een variabel inkomen. En aangezien zaken als kinderalimentatie, kinderkosten en partneralimentatie direct aan het inkomen zijn gekoppeld moet er dus met variatie in inkomen rekening worden gehouden.

Want wat is inkomen uit de eigen onderneming? Heeft u een BV, dan kent u zichzelf een salaris toe plus soms secundaire arbeidsvoorwaarden als een auto bijvoorbeeld. Dit inkomen lijkt heel vast, maar in feite en in de praktijk is het vaak niet (voldoende) in lijn met de winst die de onderneming maakt. Gaat het goed met het bedrijf, dan wordt misschien maar een deel uitgekeerd in de vorm van salaris, terwijl de rest in het bedrijf blijft. Deze “overwinst” zou je in bepaalde gevallen ook als inkomen kunnen beschouwen. En als dividend wordt uitgekeerd zal dat zeker als inkomen worden beschouwd.

Bij een eenmanszaak en VOF lopen bedrijf en privé financiën nog veel meer door elkaar. Vaak wordt dan uitgegaan van wat er aan privé-opnamen uit het bedrijf wordt gedaan.

Behoefte en draagkracht

Willen we vaststellen wat de behoefte is vanuit het huwelijk, dan zijn de inkomsten tijdens de laatste jaren bepalend. Hiervoor is het salaris en/of privé-opnamen uit het bedrijf bepalend. Immers, daar heeft u altijd van geleefd. Is meer geld gegenereerd in het bedrijf dan speelt dat bij behoefte geen rol.

Willen we echter vaststellen wat ieder aan de kinderen kan bijdragen of aan de ex-partner, dan komt het begrip draagkracht om de hoek kijken. Dan gaat het om wat er nu en in de nabije toekomst verdiend zal worden. Een stuk lastiger bij een ondernemer, waarbij bijvoorbeeld toevoegingen aan reserves wel worden meegeteld.

Hebben we vervolgens met enige moeite een inkomen voor de ondernemer vastgesteld, dan weten we al dat dat per definitie volgend jaar anders zijn. Alle afspraken over alimentatie zouden dan ook jaarlijks moeten worden bijgesteld om de afspraken zuiver te houden. Hoe we dat doen wordt vastgelegd in het convenant.

Waardering

Naast inkomen is een onderneming ook geld waard. Er is een eigen pand, materialen, voorraden, auto’s, geld op de bank, en schulden en verplichtingen, etc.  Dit totaal kun je de intrinsieke waarde van de onderneming noemen. Je zou het zo aan iemand anders over kunnen doen die het bedrijf dan voort zou kunnen zetten. Het totaal hiervan kan worden uitgedrukt in het eigen vermogen en staat op de balans. U zult zich echter wel realiseren, dat dit geen gegeven is. Het verandert continu door het jaar heen en door de jaren heen. Het kiezen van de juiste peildatum is dan ook vaak erg bepalend voor de waarde.

Daarnaast kun je vaak over goodwill praten. Dat is de meerwaarde van de onderneming omdat bijvoorbeeld een goede, bekende merknaam is opgebouwd. Een koper zal meer overhebben voor een bedrijf met goede naam dan een willekeurig bedrijf wat niemand kent. Deze goodwill wordt vaak bepaald door de verwachtte winst in de komende jaren en is per definitie subjectief. Om deze goed te bepalen is de inzet van een specialist nodig, waar voor de intrinsieke waarde de accountant meestal voldoende kennis heeft.

Pensioen

In veel bedrijven is ook een pensioenverplichting naar de eigenaar en zijn/haar echtgeno(o)t(e) en kinderen. Bij de BV is hiervan meestal een pensioenbrief waarin de rechten van de eigenaar zijn vastgelegd. In eenmanszaken en VOF’s kom je nogal eens een FOR tegen, de Fiscale OudedagsReserve. Zou iedereen de verplichtingen hierin ook als voorziening in het eigen bedrijf reserveren, dan was er geen probleem. Echter, meestal is er wel een verplichting maar geen of onvoldoende middelen om daaraan te voldoen! Dat heeft zodoende direct gevolgen voor de waardering van het bedrijf, maar ook voor de verevening van de pensioenen. Er moet namelijk rekening mee worden gehouden dat niet alle pensioenen kunnen worden uitgekeerd, ondanks de rechten van de eigenaar.

Scheiden en eigen bedrijf

Kortom, voor de afspraken over de kinderkosten en partneralimentatie speelt het bedrijf een grote rol, waarbij de variatie in inkomen de zaken nog extra compliceert. Terwijl de waarde van het bedrijf vaak een onderdeel uitmaakt van de totale bezittingen en schulden die moet worden verdeeld en ook niet bepaald als een gegeven kan worden genomen. En tenslotte zijn de toekomstige pensioenverplichtingen deel van de pensioenverevening met alle gevolgen van dien.

De Raadgever, scheiden en eigen bedrijf

Een degelijk advies van bijvoorbeeld de Raadgever bij Scheiden is dan ook zeer gewenst. Hij kan er met u voor zorgen dat er duidelijkheid komt in rechten en plichten en de financiële gevolgen daarvan. En met u werken aan oplossingen die het bedrijf niet in gevaar brengen, want daarmee is niemand gediend. In samenhang met de andere financiële zaken en de belangen van beide partijen nu EN in de toekomst komt er dan een set afspraken waarmee iedereen verder kan.